Maatwerk in de Participatiewet

Met het oog op de invoering van de Participatiewet, publiceert de Programmaraad de werkwijzer Bijzondere bijstand. De door Divosa opgestelde werkwijzer bevat, naast een gedegen beschrijving van de veranderingen en de kaders, tal van voorbeelden, zoals de Osse Aanpak.

De politieke wens om meer maatwerk te bieden in de bestrijding van armoede- en schuldenproblematiek verandert het karakter van het armoedebeleid de komende jaren. Veel categoriale regelingen worden per 1 januari 2015 afgeschaft. Meer dan voorheen zal de gemeente voortaan van geval tot geval nut, noodzaak en aard van de bijstandsverlening moeten vaststellen.

In de praktijk

Van klantmanagers wordt, meer nog dan in het verleden, verwacht dat zij hun discretionaire ruimte optimaal benutten en klanten doelgerichte en passende oplossing bieden. Aan de andere kant zijn er verordeningen en beleidsregels die de beslissingsbevoegdheid inperken. Hoe hier in de praktijk mee om te gaan? De werkwijzer wil hiervoor handvatten aanreiken.